Privacyverklaring

1. Privacy, een kwestie van vertrouwen

U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij Stichting Rechtsbijstand ZLM (hierna te noemen: SRB) in goede handen zijn. Wij vertellen u graag meer over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Wij houden ons aan de voor ons geldende privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Onze verlening van rechtshulp aan u gebeurt vertrouwelijk en onafhankelijk van anderen. Ook onafhankelijk van ZLM Verzekeringen. De vraag naar rechtshulp en de informatie die nodig is voor de behandeling wordt alleen door SRB gebruikt. Er zijn enkele uitzonderingen. Welke dit zijn, leest u verder in deze verklaring. SRB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De AVG geeft een ruime uitleg aan het begrip ‘persoonsgegevens’. Het gaat om alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als een natuurlijke persoon. Het betreft dus niet alleen uw naam- en adresgegevens.

3. Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is een juridische benaming en heeft betrekking op alles wat met persoonsgegevens wordt gedaan, zoals onder meer het:

 • verzamelen
 • vastleggen
 • opslaan
 • bijwerken
 • raadplegen
 • gebruiken
 • versturen
 • verwijderen

4. Welke gegevens verwerken wij?

De meeste gegevens die wij over u verwerken zijn van uzelf afkomstig. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres,  telefoonnummer en  IBAN-rekeningnummer. Ook ontvangen wij uw gegevens van tegenpartijen, gemachtigden, openbare bronnen als de Kamer van Koophandel, handelsinformatiebureaus en het insolventieregister of via het internet.

Wij krijgen die gegevens rechtstreeks van uzelf, schriftelijk, via e-mail, telefonisch contact, onze website of sociale media of van ZLM Verzekeringen. De gegevens verwerken we dan met uw toestemming. Uw toestemming kunt u weer intrekken. Dit heeft dan alleen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst. ZLM Verzekeringen is de rechtsbijstandsverzekeraar. Als u een rechtsbijstandverzekering aanvraagt of wijzigt dan zijn er gegevens nodig. ZLM Verzekeringen stelt deze gegevens aan SRB ter beschikking om de rechtshulp voor u uit te kunnen voeren. De grondslagen die ZLM Verzekeringen voor deze gegevensverwerking heeft, staan opgenomen in de privacyverklaring van ZLM Verzekeringen. Bij het verzamelen van uw gegevens wijzen wij u al op deze privacyverklaring door een verwijzing naar www.zlm.nl/privacy.

Soms hebben wij vanwege de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig, zoals medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Bijvoorbeeld in het geval van een letselschade of als ziekte een rol speelt in een conflict tussen u en uw werkgever. Dit noemen we bijzondere persoonsgegevens. Wij gaan met deze bijzondere gegevens extra voorzichtig om. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw belangen te behartigen. U heeft daarbij het recht om ons mee te delen deze gegevens niet (meer) te verwerken. In dat geval doen we dat ook niet (meer). 

Uw gegevens zijn binnen SRB alleen in te zien door de medewerkers die uw gegevens nodig hebben om uw verzoek om rechtshulp uit te kunnen voeren.

Lees meer over deze bijzondere gegevens.

5. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die op basis van een (rechtsbijstands-)verzekering een beroep op rechtshulp willen doen. Denkt u daarbij aan:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers, zoals de ouders van minderjarige kinderen;
 • Personen waarvan wij in verband met een schademelding gegevens nodig hebben, omdat ze een aansprakelijke of een benadeelde wederpartij zijn of optreden als getuige of als gemachtigde.

6. Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Bij een verzoek om rechtshulp op grond van een verzekeringsovereenkomst hebben wij uw persoonsgegevens nodig om het verzoek te behandelen. Als er een schadevergoeding uitgekeerd wordt, dan gebruiken wij uw gegevens om de betaalopdracht te verzorgen.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor wetenschappelijke en statistische doeleinden en voor klanttevredenheidsonderzoeken. Stelt u geen prijs op klanttevredenheidsonderzoeken dan kunt u dit altijd aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch via het telefoonnummer 0113 – 238 880 of per mail via info@zlm.nl.
 • Wij gebruiken uw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij vallen onder de Wet op het financieel toezicht en hebben te maken met verschillende wet- en regelgeving die ons in bepaalde situaties voorschrijven om uw gegevens aan overheidsinstellingen te moeten geven. Dit kunnen bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en opsporingsinstanties zijn.
 • Wij verwerken persoonsgegevens om fraude en andere vormen van criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Wij willen een bijdrage leveren aan de integriteit en de veiligheid van de financiële sector, onze organisatie, onze medewerkers en klanten. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van informatie die beschikbaar is uit andere informatiebronnen, zoals internet.
 • Gebruiken wij uw gegevens voor een ander doel? Dan maken wij daarvoor een aantoonbare afweging. Ook informeren wij u vooraf als uw persoonsgegevens gebruikt gaan worden voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld.

7. Aan wie verstrekken we persoonsgegevens?  

Wij kunnen in verband met de behandeling van uw verzoek om rechtshulp uw gegevens aan derden verstrekken. Het is afhankelijk van de situatie aan welke derden dit gebeurt. Zonder uw toestemming verstrekken we geen informatie over de inhoud van uw dossier aan anderen. Indien dit noodzakelijk is dan kunnen uw persoonsgegevens ook aan onderstaande derden in andere landen worden doorgegeven. Naast wettelijke maatregelen die voor deze derde partijen gelden, zijn ook organisatorische en/of contractuele maatregelen genomen om te borgen dat ingeschakelde partijen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze door ons zijn verstrekt. Wij hebben als uitgangspunt dat wij uw gegevens niet doorgeven aan niet-EER landen. Is dat toch nodig? Dan nemen wij technische en organisatorische maatregelen, die een beveiligingsniveau waarborgen dat passend is bij het karakter van de verwerking. Met die maatregelen wordt beoogd dat uw gegevens beschermd zijn tegen inbreuken op de beveiliging, onrechtmatige verwerkingen en verlies van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan:

8. We controleren en verifiëren personen

Als u informatie wilt (over uzelf of over anderen op uw polis), geven we u die informatie pas als duidelijk is wie u bent. We kunnen de informatie ook alleen geven als voor ons vaststaat dat u ook daadwerkelijk die persoon bent die u zegt dat u bent. Als u anderen toestemming wilt geven om uw zaak af te handelen, dan vragen we u dit per machtiging aan te geven. Op deze manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens voorkomen.

9. Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt beheren?

De personen waarvan wij gegevens verwerken hebben op grond van de privacywetgeving een aantal rechten:

10. Veiligheid en bewaartermijnen

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverplichting. Er zijn door ons passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies en onrechtmatig verkrijging van gegevens te voorkomen. Wij vragen u contact met ons op te nemen als u twijfelt of berichten van ons afkomstig zijn. 

SRB bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn die SRB hanteert is afhankelijk van de aard van de gegevens en van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn verschilt per doel. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd. Hier kunt u daarover meer lezen.

11. Aanpassing Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 2 oktober 2023. Wij passen de privacyverklaring aan als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom onze bedrijfsactiviteiten of als dit nodig is vanwege veranderingen van wettelijke regels.

12. Functionaris Gegevensbescherming

SRB heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is onze Compliance Officer. De contactgegevens zijn:

Telefoonnummer: 0113 238 775
e-mailadres: privacy@zlm.nl

13. Vragen, inlichtingen of klachten?

Vragen en inlichtingen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, of wilt u meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. U kunt gebruik maken van het contactformulier privacy of bel 0113 – 238 809. Wilt u schriftelijk corresponderen? Stuur een brief aan:

ZLM Verzekeringen
T.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 70
4460 BA  Goes

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Leg die dan voor aan onze Compliance Officer. Dit kan via het contactformulier privacy, telefonisch via 0113 – 238 775 of schriftelijk:

ZLM Verzekeringen
T.a.v. Compliance Officer
Postbus 70
4460 BA  Goes

Komen we er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.