Privacyverklaring

1. Privacy, een kwestie van vertrouwen

U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Wij vertellen u graag meer over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Onze verlening van rechtshulp aan u gebeurt vertrouwelijk en onafhankelijk van anderen. Ook onafhankelijk van ZLM Verzekeringen. De vraag naar rechtshulp en de informatie die nodig is voor de behandeling wordt alleen door Stichting Rechtsbijstand ZLM gebruikt. Er zijn enkele uitzonderingen. Welke dit zijn, leest u verder in deze verklaring.

Stichting Rechtsbijstand ZLM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacyregels die voor ons gelden.

Lees welke regels dat zijn.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De wet geeft een ruime uitleg aan het begrip ‘persoonsgegevens’. Het gaat om alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als een natuurlijke persoon. Het betreft dus niet alleen uw naam- en adresgegevens.

3. Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is een juridische benaming en heeft betrekking op alles wat met persoonsgegevens wordt gedaan, zoals onder meer het:

 • verzamelen
 • vastleggen
 • opslaan
 • bijwerken
 • raadplegen
 • gebruiken
 • versturen
 • verwijderen.

4. Welke gegevens verwerken wij?

De meeste gegevens die wij over u verwerken zijn van uzelf afkomstig. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres,  telefoonnummer en  IBAN-rekeningnummer. Ook ontvangen wij uw gegevens van tegenpartijen, gemachtigden, openbare bronnen als de Kamer van Koophandel, handelsinformatiebureaus en het insolventieregister of via het internet.

Wij krijgen die gegevens rechtstreeks van uzelf, schriftelijk, via e-mail, telefonisch contact, onze website of sociale media of van ZLM Verzekeringen. ZLM Verzekeringen is de rechtsbijstandsverzekeraar. Als u een rechtsbijstandverzekering aanvraagt of wijzigt dan zijn er gegevens nodig. ZLM Verzekeringen stelt deze gegevens aan Stichting Rechtsbijstand ZLM ter beschikking om de rechtshulp voor u uit te kunnen voeren.

Soms hebben wij vanwege de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig, zoals medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Bijvoorbeeld in het geval van een letselschade of als ziekte een rol speelt in een conflict tussen u en uw werkgever. Dit noemen we bijzondere persoonsgegevens. Wij gaan met deze bijzondere gegevens extra voorzichtig om. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw belangen te behartigen. U heeft daarbij het recht om ons mee te delen deze gegevens niet (meer) te verwerken. In dat geval doen we dat ook niet (meer). 

Uw gegevens zijn binnen Stichting Rechtsbijstand ZLM alleen in te zien door de medewerkers die uw gegevens nodig hebben om uw verzoek om rechtshulp uit te kunnen voeren.

Lees meer over deze bijzondere gegevens.

5. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die op basis van een (rechtsbijstands-)verzekering een beroep op rechtshulp willen doen. Denkt u daarbij aan:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers, zoals de ouders van minderjarige kinderen;
 • Personen waarvan wij in verband met een schademelding gegevens nodig hebben, omdat ze een aansprakelijke of een benadeelde wederpartij zijn of optreden als getuige of als gemachtigde.

6. Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Bij een verzoek om rechtshulp op grond van een verzekeringsovereenkomst hebben wij uw persoonsgegevens nodig om het verzoek te behandelen. Als er een schadevergoeding uitgekeerd wordt, dan gebruiken wij uw gegevens om de betaalopdracht te verzorgen.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor wetenschappelijke en statistische doeleinden en voor klanttevredenheidsonderzoeken. Stelt u geen prijs op klanttevredenheidsonderzoeken dan kunt u dit altijd aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch via het telefoonnummer 0113 – 238 800 of per mail via info@zlm.nl.
 • Wij gebruiken uw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij zijn een financiële onderneming en hebben te maken met verschillende wet- en regelgeving die ons in bepaalde situaties voorschrijven om uw gegevens aan overheidsinstellingen te moeten geven. Dit kunnen bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en opsporingsinstanties zijn.
 • Wij verwerken persoonsgegevens om fraude en andere vormen van criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Wij willen een bijdrage leveren aan de integriteit en de veiligheid van de financiële sector, onze organisatie, onze medewerkers en klanten. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van informatie die beschikbaar is uit andere informatiebronnen, zoals internet.

7. Aan wie verstrekken we persoonsgegevens?  

Wij kunnen in verband met de behandeling van uw verzoek om rechtshulp uw gegevens aan derden verstrekken. Het is afhankelijk van de situatie aan welke derden dit gebeurt. Zonder uw toestemming verstrekken we geen informatie over de inhoud van uw dossier aan anderen. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan:

Indien dit noodzakelijk is dan kunnen uw persoonsgegevens aan de bovenstaande categorieën derden in andere landen worden doorgegeven.

8. We controleren en verifiëren personen

Als u informatie wilt (over uzelf of over anderen op uw polis), geven we u die pas als duidelijk is wie u bent. We kunnen de informatie ook alleen geven als voor ons vaststaat dat u ook daadwerkelijk die persoon bent die u zegt dat u bent. Als u anderen toestemming wilt geven om uw zaak af te handelen, dan vragen we u dit per machtiging aan te geven. Op deze manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens voorkomen.

9. Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt beheren?

De personen waarvan wij gegevens verwerken hebben op grond van de privacywetgeving een aantal rechten:

10. Veiligheid en bewaartermijnen

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverplichting. Er zijn door ons passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies en onrechtmatig verkrijging van gegevens te voorkomen. Wij vragen u contact met ons op te nemen als u twijfelt of berichten van ons afkomstig zijn. 

Stichting Rechtsbijstand ZLM bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn die Stichting Rechtsbijstand ZLM hanteert is afhankelijk van de aard van de gegevens en van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn verschilt per doel. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd. Hier kunt u daarover meer lezen.

11. Aanpassing Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 2 februari 2021. Wij passen de Privacyverklaring aan als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom onze bedrijfsactiviteiten of als dit nodig is vanwege veranderingen van wettelijke regels.

12. Functionaris Gegevensbescherming

ZLM Verzekeringen heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zijn contactgegevens zijn:

ZLM Verzekeringen
Telefoonnummer 0113 238 775
e-mailadres: privacy@zlm.nl

13. Vragen of inlichtingen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, of wilt u meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. U kunt gebruik maken van het contactformulier privacy of bel 0113 – 238 800.

Wilt u schriftelijk corresponderen? Stuur een brief aan:

ZLM Verzekeringen
T.a.v. coördinator Compliance & Privacy
Postbus 70
4460 BA  Goes