Mijn vraag gaat over...

Wonen

In de meeste gevallen niet. Het koopcontract is bindend als u het heeft ondertekend. In sommige situaties kunt u nog van het contract af. Bijvoorbeeld wanneer u bepaalde ontbindende voorwaarden bent overeengekomen. Als u wilt weten of u van de koopovereenkomst afkunt, neemt u dan direct contact met ons op. In sommige gevallen gelden er hele korte termijnen.

Ja, dat is zeker verstandig. Zowel voor als na de koop geeft een bouwkundig rapport duidelijkheid over de staat van en eventuele gebreken aan de woning.

Stelt u de verkoper in ieder geval eerst schriftelijk op de hoogte van het gebrek en geef hem de mogelijkheid om het gebrek te verhelpen. Hou er rekening mee dat u de verkoper een redelijke termijn moet geven om over te gaan tot herstel. Over het algemeen is een termijn van veertien dagen redelijk. Wilt u een conceptbrief ontvangen of denkt u dat een snellere reactietermijn noodzakelijk is? Neemt u dan contact met ons op.

Reageert de verkoper niet op uw brief of wil hij het gebrek niet verhelpen? Neemt u dan contact met ons op om eventuele vervolgstappen te bespreken.

Nee. Uw verhuurder moet op een geldige wijze de huur opzeggen. Zelfs dan is het mogelijk dat u niet zomaar uit uw woning moet. Misschien heeft u als huurder bepaalde bescherming. Of heeft de verhuurder de toestemming van een rechter nodig om de overeenkomst te ontbinden en de woning te (laten) ontruimen. Wij adviseren u graag.

Nee, dat is niet toegestaan. Meld uw verhuurder eerst schriftelijk dat hij zijn verplichtingen moet nakomen. Hou er rekening mee dat u de verhuurder een redelijke termijn moet geven om over te gaan tot bijvoorbeeld herstel van gebreken. Over het algemeen is een termijn van veertien dagen redelijk. Wilt u een conceptbrief ontvangen of denkt u dat een snellere reactietermijn noodzakelijk is? Neemt u dan contact met ons op.

Als buren moet u enige overlast van elkaar accepteren. Het kan gaan om bijvoorbeeld geluidsoverlast, overlast door stank of rook, of het ondervinden van hinder door hoge bomen bij uw buren. Helaas kunt u tegen deze overlast niet altijd juridische stappen ondernemen. Als u toch overlast ervaart, spreek uw buren hier eerst zelf op aan, zodat u onderling tot een oplossing kunt komen. Het is aan te raden om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.

Lukt het niet om samen met uw buren tot een oplossing te komen? Dan heeft u verschillende mogelijkheden:

  • U kunt buurtbemiddeling inschakelen. Zij kunnen vaak een bemiddelende rol spelen in het ontstane conflict met de buren;
  • In sommige gevallen kan ook een wijkagent uitkomst bieden.
  • Wonen uw buren in een huurhuis? Dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.

Wij adviseren u graag over uw juridische mogelijkheden.

Niet wanneer het een gezamenlijke afscheiding op de erfgrens is. Dan moet uw buurman met u afspraken maken over veranderingen. En ook over de mogelijke verdeling van de kosten. Staat de heg op het eigen erf van de buurman? Dan gelden andere regels en mag de buurman de schutting mogelijk op zijn eigen erf, maar tegen de erfgrens aan plaatsen.

Een boom mag in principe niet binnen een afstand van 2 meter van de erfgrens staan. Voor een heg of heester geldt een afstand van minimaal 50 centimeter tot de erfgrens. Deze afstand wordt ook wel de verboden zone genoemd. Als een boom of heg niet ver genoeg van de erfgrens afstaat mag u eisen dat deze verwijderd wordt. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen:

  • Soms is het binnen een gemeente toegestaan om bomen of struiken op een kortere afstand van de erfgrens te plaatsen. Of er in uw gemeente afwijkende afstanden gelden kunt u terugvinden in de Algemene Plaatselijke Verordening van uw gemeente;
  • Als een heg of boom niet hoger is dan de erfafscheiding dan mag deze ook binnen de verboden zone staan;
  • Als de tuin grenst aan gemeentegrond of openbaar water dan mag de boom of heg ook binnen de verboden zone staan;
  • De buren hebben al 20 jaar of langer geen bezwaar gemaakt. Er is dan sprake van verjaring;
  • De buren hebben toestemming gegeven om de boom, heg of heester dichter bij de erfgrens te planten. Houdt u er wel rekening mee dat deze toestemming persoonlijk is. Dit betekent dat als u of uw buren verhuizen, de gemaakte afspraak vervalt.

Het is niet toegestaan om zonder (schriftelijk) overleg met uw buren te snoeien. Als mondeling overleg niet mogelijk is, dan adviseren wij u om de buren schriftelijk te verzoeken om overhangende takken te verwijderen. Geef hierbij wel een redelijke termijn. Denk bijvoorbeeld aan 4-6 weken bij een grote boom. Als uw buren geen gehoor geven aan uw brief, dan mag u zelf de takken verwijderen. U mag enkel de overhangende takken snoeien. Ook mag u geen (blijvende) schade aan de boom toebrengen want dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.  

Het is belangrijk dat u de aannemer informeert over de gebreken die u heeft geconstateerd. U moet de aannemer de tijd geven om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. U mag dan ook niet direct een andere partij inschakelen om de gebreken te herstellen.

Als een aannemer de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd, dan bent u niet verplicht om het volledige bedrag te betalen wat u heeft afgesproken. U mag (een deel van) het bedrag van de factuur achterhouden totdat alle werkzaamheden juist zijn uitgevoerd. Het bedrag dat u achterhoudt moet wel in verhouding staan tot het deel van de werkzaamheden dat door de aannemer niet goed is uitgevoerd.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Chantal