Verstrekken persoonsgegevens: uitvoeren werkzaamheden

Om uw verzoek om rechtshulp te behandelen is het voor het behartigen van uw belangen soms nodig dat wij een andere partij benaderen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Die partijen krijgen van ons alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de opgedragen werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Een getuige van een gebeurtenis (zoals een schadegeval of een juridisch probleem) kunnen we om een verklaring vragen. Die verklaring gebruiken we om bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor een schadegeval of juridisch conflict te beoordelen. Het kan voor het bewijzen van de feiten nodig zijn om de verklaring te delen met de bij het schadegeval of juridisch conflict betrokken partijen. Dat is bijvoorbeeld onze klant, de verzekeraar van een wederpartij of de wederpartij zelf. Zij zien in dat geval de persoonsgegevens van de getuige.

Naast wettelijke maatregelen die voor deze derde partijen gelden, zijn ook organisatorische en/of contractuele maatregelen genomen om te borgen dat ingeschakelde partijen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze door ons zijn verstrekt.

 

Ga terug naar de privacyverklaring